Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů pro veřejnost

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů pro veřejnost

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů pro veřejnost

I. Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele, tj. Univerzity Palackého v Olomouci, sídlem Křížkovského 8, Olomouc, Jazyková škola Filozofické fakulty (dále jen „UPLIFT“), tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc a objednatele, které se vztahují ke smlouvě o výuce cizího jazyka (dále jen „smlouva“), jakožto smlouvě uzavírané dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).


II. Vznik smluvního vztahu

 • Smlouva mezi objednatelem a UPLIFT vzniká doručením závazné přihlášky do jazykového kurzu objednatelem UPLIFT a potvrzením obdržení této přihlášky ze strany UPLIFT. Potvrzením obdržení přihlášky vzniká objednateli povinnost uhradit cenu kurzu (dále také „kurzovné“) v termínu a způsobem zvoleným na přihlášce.
 • Přihlášku do jazykového kurzu může objednatel vyplnit následujícími způsoby:
  1. na internetových stránkách www.uplift.upol.cz/Prihlaska.html (tzv. smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku),
  2. vyplněním a podepsáním tištěného formuláře v UPLIFT, tj. na tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc,
  3. vytištěním a odesláním formuláře prostřednictvím poštovního přepravce na adresu UPLIFT.
 • UPLIFT potvrdí přijetí objednávky do tří pracovních dnů od jejího doručení; neučiní-li tak, má se za to, že objednávka nebyla přijata. Za přijetí objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na e-mailovou adresu objednatele.
 • Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.


III. Předmět a místo plnění

 • Předmětem plnění je výuka cizích jazyků a českého jazyka (dále jen „výuka“), zpravidla ve skupinovém kurzu pro veřejnost  vyhlášeném UPLIFT pro příslušné období (dále jen „kurz“).
 • Místem plnění smluvních povinností je některá z učeben UPLIFT v Olomouci nebo jiné místo výslovně dohodnuté mezi UPLIFT a objednatelem.
 • UPLIFT je v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout o přerušení kontaktní výuky, a to zejména z důvodu příslušného nařízení či doporučení orgánu veřejné moci, popř. orgánu ochrany veřejného zdraví - vlády ČR, ministerstva zdravotnictví, hygienické stanice atp. Výuka bude následně probíhat online formou až do rozhodnutí o obnovení prezenční výuky. UPLIFT v takovém případě oznámí objednateli podmínky, za nichž bude výuka probíhat (na jaké platformě, jaké jsou technické požadavky, organizace výuky atd.)


IV. Práva a povinnosti UPLIFT

 • UPLIFT se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky, zejména realizovat kurz ve sjednaném termínu a rozsahu.
 • UPLIFT není povinna realizovat kurz, pokud se nepřihlásí alespoň 4 účastníci (případně jiný minimální počet účastníků uvedený v přihlášce do jazykového kurzu). V takovém případě postupuje dle čl. IX. odrážky prvé těchto VOP.
 • Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a UPLIFT má právo kdykoliv nahradit lektora v průběhu kurzu. Fakt, že byl v kurzu nahrazen lektor, není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a neopravňuje jej k odstoupení od smlouvy (vrácení kurzovného).
 • UPLIFT má právo v průběhu kurzu přeřadit objednatele, jehož jazykové znalosti neodpovídají úrovni zvoleného kurzu, do jiného kurzu, jehož úroveň lépe odpovídá objednatelovým znalostem. Objednateli v takovém případě nevzniká právo odstoupit od smlouvy (a nárok požadovat vrácení kurzovného).


V. Práva a povinnosti objednatele

 • Objednatel je povinen UPLIFT zaplatit za sjednaný kurz kurzovné, jak je uvedeno v přihlášce a v článku II. těchto VOP.
 • Objednatel nemá nárok odstoupit od smlouvy v případě, že se po zaplacení kurzovného rozhodne kurz nebo jeho část neabsolvovat (s výjimkou uvedenou v čl. X. VOP).
 • V případech, kdy nastane závažný důvod na straně objednatele znamenající  nemožnost účastnit se výuky, UPLIFT a objednatel dohodnou způsob řešení věci zejména s ohledem na rozsah již poskytnutých služeb a nezbytné fixní náklady UPLIFT. Za závažný důvod se považují např. dlouhodobé vážné zdravotní problémy doložené vyjádřením lékaře. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním nebo pracovním životě objednatele.
 • Objednatel může z vlastní vůle i na doporučení lektora přestoupit v průběhu trvání kurzu do jiného jazykového kurzu UPLIFT vyšší nebo nižší úrovně. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do kterého má objednatel zájem přestoupit. Při přestupu do jiného kurzu je objednatel povinen absolvovat znalostní rozřazovací test, je-li o to požádán UPLIFT.


VI. Cenové a platební podmínky

 • Objednatel je povinen zaplatit kurzovné ve lhůtě, výši a způsobem uvedeným v přihlášce do jazykového kurzu, přičemž cena je hrazena bez DPH, neboť výuka je od DPH osvobozena.
 • V případě, že se objednatel dohodne s UPLIFT na úhradě kurzovného formou splátek, zavazuje se doplatit celou výši kurzovného i v případě, že kurz přestane navštěvovat.
 • Kurzovné zahrnuje příslušné období výuky, výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.


VII. Časové dispozice výuky

 • Kurzy se konají pravidelně v rozsahu uvedeném v přihlášce do jazykového kurzu. Minimálně 5 dní před datem zahájení kurzu, uvedeném na přihlášce do jazykového kurzu, sdělí UPLIFT objednateli na e-mail objednatele místo a dobu realizace výuky.
 • Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části kurzovného nebo k poskytnutí výuky v náhradním termínu.
 • Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů na straně UPLIFT zajistit (např. onemocnění lektora), je UPLIFT oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky.
 • Není-li stanoveno jinak, ve dnech pracovního klidu (státní svátky a tzv. ostatní svátky) výuka neprobíhá; tato skutečnost je již reflektována ve výši kurzovného.

 

VIII. Kvalita výuky a případné reklamace

 • UPLIFT se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu.
 • UPLIFT se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 • UPLIFT se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.
 • UPLIFT se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.
 • Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen UPLIFT o této skutečnosti bezprostředně informovat písemně či e-mailem a popsat vytýkané vady. UPLIFT obdržení reklamace potvrdí nejpozději do 5 pracovních dnů.
 • Je-li objednatel spotřebitelem, UPLIFT je povinna přijmout v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, reklamaci také v provozovně UPLIFT, a to na adrese tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, a vyřídit ji ve lhůtách a způsobem uvedeným v tomto právním předpise.
 • Je-li objednatel spotřebitelem, UPLIFT vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • UPLIFT si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku apod. V případech, kdy je zjištěno, že výuka nebyla poskytnuta řádně, UPLIFT také nahradí již realizovanou část výuky.
 • UPLIFT se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 3 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne UPLIFT nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.
 • Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele (např. změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil).
 • Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany UPLIFT ze závažných důvodů. UPLIFT se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.


IX. Odstoupení od smlouvy (zrušení kurzu)

 • UPLIFT má právo odstoupit od smlouvy:
  1. v případě, že se do jazykového kurzu nepřihlásí do jeho plánovaného začátku dostatečný počet účastníků. Objednateli bude vrácena plná výše uhrazeného kurzovného.
  2. nedojde-li k úhradě kurzovného či jeho jednotlivé splátky ani do 10 dnů po sjednaném či stanoveném termínu.
  3. v případech, kdy objednatel při účasti na výuce porušuje základní zásady občanského soužití. V takovém případě má objednatel nárok na vrácení alikvotní výše uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.
 • UPLIFT má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jazykový kurz) také z jiných vážných důvodů, a to i v průběhu kurzu. Vážnými důvody se míní zejména případ úmrtí lektora či případ jeho dlouhodobé pracovní neschopnosti, avšak pouze tehdy, není-li v objektivních možnostech UPLIFT zajistit náhradního lektora. V takovém případě vrátí UPLIFT objednateli kurzovné, resp. alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.
 • Odstoupení musí být učiněno písemně a účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy učiněné objednatelem musí být adresováno k rukám ředitele UPLIFT.

 

X. Odstoupení od smlouvy objednatelem u smlouvy uzavřené na dálku

 • V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku UPLIFT a UPLIFT mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty UPLIFT odesláno.
 • Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu UPLIFT bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy UPLIFT obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné přihlášky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit UPLIFT poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 • V případě, že před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné přihlášky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy.
 • Odstoupení od smlouvy musí být adresováno k rukám ředitele UPLIFT.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 • UPLIFT zpracovává osobní údaje objednatele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“). Správcem osobních údajů jako takovým je Univerzita Palackého v Olomouci.
 • UPLIFT zpracovává osobní údaje objednatele v tomto rozsahu: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo. UPLIFT dále zpracovává osobní údaje objednatele týkající se administrace a výsledků studia (evidence účasti ve výuce, dosažené výsledky studia a podobně).
 • UPLIFT osobní údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů objednatele je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na objednatelovu žádost.
 • Osobní údaje objednatele UPLIFT zpracovává pouze pro tyto účely:
  1. vedení smluvní agendy, účetnictví a fakturace;
  2. administrace výuky, evidence proběhlé výuky.
 • Osobní údaje objednatele budou shromažďovat a zpracovávat pověření zaměstnanci UPLIFT. UPLIFT osobní údaje neposkytuje třetím osobám.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; v případě, že objednatel odmítne poskytnutí nezbytných údajů, nebude UPLIFT moci uzavřít smlouvu o výuce cizího jazyka, popřípadě podle této smlouvy řádně plnit. UPLIFT uloží objednatelovy osobní údaje po dobu trvání účelu zpracování osobních údajů.
 • UPLIFT sděluje, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc (je možno jej kontaktovat na výše uvedené adrese).
 • Objednatel (subjekt osobních údajů) má:
  1. dle čl. 15 nařízení právo získat od UPLIFT potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným čl. 15 odst. 1 písm. a) - h) nařízení;
  2. za podmínek čl. 15 nařízení právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;
  3. dle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů;
  4. dle čl. 17 nařízení právo na to, aby UPLIFT bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se jej týkají, a to za podmínek stanovených článkem 17 nařízení;
  5. za podmínek stanovených čl. 18 nařízení právo žádat, aby UPLIFT omezila zpracování osobních údajů;
  6. za podmínek stanovených čl. 20 nařízení právo na přenositelnost osobních údajů;
  7. za podmínek stanovených čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  8. dle čl. 22 nařízení právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro objednatele (subjekt údajů) právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká, nejedná-li se o některou z právem stanovených výjimek.
  9. za podmínek dle čl. 34 nařízení právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
  10. v souladu s čl. 77 nařízení právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se objednatel (subjekt údajů) domnívá, že zpracováním osobních údajů je porušeno nařízení.


XII. Závěrečná ustanovení

 • VOP jsou k dispozici v sídle UPLIFT a na internetových stránkách www.uplift.upol.cz/Obchodni-podminky.html.
 • Vyplněním přihlášky do kurzu objednatel potvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou UPLIFT objednateli mají přednost VOP.
 • V případě, kdy UPLIFT zasílá objednateli jakékoliv písemné oznámení, bude toto oznámení zásadně zasíláno na e-mailovou adresu objednatele.
 • V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 • Právní vztahy mezi UPLIFT a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hovoří-li se v těchto podmínkách o písemné formě právního jednání, zahrnuje tato forma též jednání učiněné prostřednictvím e-mailu; to neplatí v případě uvedeném v čl. II. VOP (změna smlouvy dohodou obou smluvních stran).
 • Listinná podoba přihlášky včetně potvrzení o jejím obdržení je uložena v sídle UPLIFT, kde je objednateli dostupná, a to i pro případné opravy, vždy po předchozí domluvě.
 • Tyto VOP jsou účinné od 11. 8. 2020

 

 

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Jazyková škola UPLIFT – k rukám ředitele UPLIFT
tř. Svobody 26
779 00 Olomouc

IČ: 61989592

 

V …………..………… dne ………………

 

Věc: Odstoupení od smlouvy o výuce cizího jazyka uzavřené na dálku

 

Dobrý den,

prostřednictvím přihlášky na internetových stránkách www.uplift.upol.cz zaslané dne ……………. a následně zaslané akceptace přihlášky jsem uzavřel(a) smlouvu o výuce cizího jazyka, jejímž předmětem byl závazek Jazykové školy UPLIFT k poskytnutí výuky cizího jazyka a můj závazek k úhradě kurzovného.

Jelikož se jednalo o smlouvu uzavřenou pomocí prostředku komunikace na dálku, využívám tímto svého oprávnění dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v zákonem stanovené době tímto odstupuji od výše uvedené smlouvy o výuce cizího jazyka.

 

S pozdravem

 

..............................................

(podpis)

Vaše jméno a příjmení:………………………………………………

Vaše adresa:………………………………………………………….

 

 

 

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD