Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Statut Jazykové školy UPlift

Statut Jazykové školy UPlift

Statut Jazykové školy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Článek 1
Poslání Jazykové školy


1. Jazyková škola Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „Jazyková škola“) je podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) a podle čl. 18 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci účelové zařízení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „FF UP“). Posláním Jazykové školy je poskytovat jazykové služby zájemcům z řad zaměstnanců a studentů UP, veřejnosti, orgánům státní správy, firmám, neziskovému sektoru a ostatním zájemcům.

Článek 2
Vymezení činností Jazykové školy


1. Činnost Jazykové školy zahrnuje:
a) výuku cizích jazyků,
b) organizaci a provádění mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek,
c) kurzy a semináře zaměřené na podporu jazykových a komunikačních dovedností,
d) odborný informační a konzultační servis,
e) vedení a rozšiřování knihovního fondu pro potřeby jazykového vzdělávání na FF UP,
f) poskytování překladatelských a tlumočnických služeb,
g) organizaci a zajištění jazykových kurzů v zahraničí,
h) poskytování průvodcovských služeb pro Olomoucký region.

2. Jazyková škola se aktivně zapojuje do národních i mezinárodních grantových projektů zaměřených na oblast jazykového vzdělávání.

3. Ředitel anebo lektoři účelově pověření ředitelem Jazykové školy se v průběhu kalendářního roku mohou účastnit tuzemských i zahraničních cest, pobytů, stáží nebo mezinárodních akcí (vzdělávacích veletrhů, konferencí aj.) v ČR i v zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi.

4. Z výnosu Jazykové školy lze pořizovat hmotný i nehmotný majetek (technické vybavení aj.) pro potřeby Jazykové školy. Výše režijních nákladů bude stanovena vždy na jeden kalendářní rok při sestavování rozpočtu Jazykové školy.

Článek 3
Smlouva se zájemcem o kurz


1. Zájemci o kurz uzavírají smlouvu s Univerzitou Palackého v Olomouci. Smlouva v listinné podobě je dostupná v Jazykové škole, smlouva v elektronické podobě je dostupná na webových stránkách Jazykové školy. Smlouvu v listinné podobě podepisuje děkan FF UP, případně jím pověřený zaměstnanec FF UP. Zájemce se stává frekventantem daného kurzu Jazykové školy po zaplacení kurzovného.

Článek 4
Organizační struktura a personální zajištění Jazykové školy


1. Jazyková škola je řízena ředitelem, kterého jmenuje a odvolává děkan FF UP.

2. Ředitel je odpovědný děkanovi FF UP za činnost Jazykové školy.

3. Ředitel z hlediska organizačního a ekonomického:
a) zajišťuje fungování Jazykové školy,
b) odpovídá za hospodaření s finančními prostředky,
c) odpovídá za personální složení interních i externích zaměstnanců,
d) reprezentuje Jazykovou školu navenek, včetně kontaktu a komunikace s médii.

4. Ředitel předkládá děkanovi FF UP závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření Jazykové školy v souvislosti s uzávěrkou hospodaření FF UP, a to vždy do konce února následujícího kalendářního roku.

Článek 5
Název a logo


1. Jazyková škola ponese název UPLIFT a bude označena logem.

Článek 6
Materiální zajištění a financování Jazykové školy


1. Jazyková škola využívá prostory a zařízení v objektu svěřeném do užívání FF UP na tř. Svobody 26 a další výukové prostory FF UP.

2. Jazyková škola je samostatnou účetní jednotkou. Prostředky pro fungování Jazykové školy tvoří:
a) prostředky získané z činností uvedených v článku 2 tohoto statutu,
b) prostředky ze smluvně zajištěných aktivit,
c) prostředky z grantových činností,
d) nadační a sponzorské dary.

3. Platný Ceník Jazykové školy je dostupný na webových stránkách Jazykové školy. Ceník je aktualizován dvakrát ročně.

4. Frekventantům Jazykové školy jsou poskytovány veškeré služby za úplatu ve formě kurzovného, jehož výši stanoví ředitel Jazykové školy na základě rozsahu poskytované služby a v souladu s platným ceníkem Jazykové školy.

5. Výši kurzovného stanoví ředitel Jazykové školy.

6. Finanční prostředky získané z grantů, příp. jiných projektů nebo od jiných organizací jsou čerpány v souladu se smluvními podmínkami a účinnou právní úpravou. Účetní evidence je vedena odděleně.

Článek 7
Závěrečná ustanovení


1. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce FF UP.

UPlift, jazyková škola Filozofické fakulty UP
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPOSD