Jazyková škola UPLIFT
Úvodní strana > Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů pro veřejnost

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování jazykových kurzů pro veřejnost

I
Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele, tj. Univerzity Palackého v Olomouci, Jazykové školy Filozofické fakulty (dále jen „UPLIFT“), tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc a objednatele, které se vztahují ke smlouvě o výuce cizího jazyka (dále jen „smlouva“).

II
Vznik smluvního vztahu

1. Smlouva mezi objednatelem a UPLIFT vzniká doručením závazné Přihlášky do jazykového kurzu objednatelem UPLIFT a potvrzením obdržení této přihlášky UPLIFT. Potvrzením obdržení přihlášky vzniká objednateli povinnost uhradit cenu kurzu (dále také „kurzovné“) v termínu a způsobem zvoleným na přihlášce. Přihlášku do jazykového kurzu může objednatel vyplnit následujícími způsoby:
a) na internetových stránkách www.uplift.upol.cz/Prihlaska.html (tzv. smlouva uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku),
b) vyplněním a podepsáním tištěného formuláře v UPLIFT, tj tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc,
c) vytištěním a odesláním formuláře prostřednictvím poštovního přepravce na adresu UPLIFT.
2. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.

III
Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění je výuka cizích jazyků a českého jazyka, zpravidla ve skupinovém kurzu pro veřejnost (dále jen „kurz“) vyhlášeném UPLIFT pro příslušné období (dále jen „výuka“).
2. Místem plnění smluvních povinností je některá z učeben UPLIFT v Olomouci nebo jiné místo dohodnuté mezi UPLIFT a objednatelem.

IV
Práva a povinnosti UPLIFT (poskytovatel)

1. UPLIFT se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky, zejména realizovat kurz ve sjednaném termínu a rozsahu.
2. UPLIFT není povinna realizovat kurz, pokud se nepřihlásí alespoň 4 účastníci. V takovém případě postupuje dle čl. IX. odst. 1 těchto VOP.
3. Jednotlivé jazykové kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a UPLIFT má právo kdykoliv nahradit lektora v průběhu kurzu. Fakt, že byl v kurzu nahrazen lektor, není důvodem k reklamaci ze strany objednatele a neopravňuje jej k vrácení kurzovného.
4. UPLIFT má právo v průběhu kurzu přeřadit objednatele, jehož jazykové znalosti neodpovídají úrovni zvoleného kurzu, do jiného kurzu, jehož pokročilost lépe odpovídá objednatelovým znalostem. Objednateli v takovém případě nevzniká nárok požadovat vrácení kurzovného.

V
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen UPLIFT zaplatit za sjednaný kurz kurzovné, jak je uvedeno v přihlášce a v článku II těchto VOP.
2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného ani jeho části v případě, že se po zaplacení kurzovného rozhodne kurz nebo jeho část neabsolvovat bez závažného důvodu (uznaného oběma stranami), s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 2 VOP. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním nebo pracovním životě objednatele. Za závažný důvod se považují např. dlouhodobé vážné zdravotní problémy doložené vyjádřením lékaře.
3. Objednatel může z vlastní vůle i na doporučení lektora přestoupit v průběhu kurzu do jiného jazykového kurzu UPLIFT vyšší nebo nižší úrovně. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do kterého má objednatel zájem přestoupit. Při přestupu do jiného kurzu je objednatel povinen absolvovat znalostní rozřazovací test, je-li o to požádán UPLIFT.
4. Objednatel je oprávněn uplatnit vady v případě, že lektor nebude dosahovat garantované úrovně pro výuku kurzu, tuto skutečnost je objednatel povinen oznámit UPLIFT bezprostředně po jejím zjištění, tj. bezprostředně po realizované části výuky. V takovém případě je UPLIFT povinna nahradit již realizovanou část výuky.

VI
Cenové a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit kurzovné ve výši a způsobem uvedeným v přihlášce do jazykového kurzu, přičemž cena je hrazena bez DPH, neboť výuka je od DPH osvobozena.
2. V případě, že se objednatel dohodne s UPLIFT na úhradě kurzovného formou splátek, zavazuje se doplatit celou výši kurzovného i v případě, že kurz přestane navštěvovat.

VII
Časové dispozice výuky

1. Kurzy se konají pravidelně v rozsahu uvedeném v přihlášce do jazykového kurzu. Minimálně 5 dní před datem zahájení kurzu, uvedeném na přihlášce do jazykového kurzu, sdělí UPLIFT objednateli na e-mail objednatele místo a dobu realizace výuky. Na první hodině výuky si účastníci kurzu domluví s lektorem termíny dalších výukových hodin, na základě možností vyučujícího.
2. Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části kurzovného nebo k poskytnutí výuky v náhradním termínu.
3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů na straně UPLIFT zajistit (např. onemocnění lektora), je UPLIFT oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky.

IX
Zrušení výuky

1. UPLIFT má právo zrušit výuku před zahájením kurzu v případě, že se do jazykového kurzu nepřihlásí do jeho plánovaného začátku dostatečný počet účastníků. V takovém případě bude objednateli vrácena plná výše uhrazeného kurzovného.
2.UPLIFT je oprávněna jazykový kurz zrušit před jeho začátkem z jakéhokoliv důvodu. V tom případě vrátí objednateli uhrazené kurzovné v plné výši.
3.Z vážných důvodů může UPLIFT zrušit jazykový kurz i v jeho průběhu. V takovém případě vrátí UPLIFT objednateli alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.

X
Další ujednání

1. Objednateli nejsou poskytovány žádné jiné služby než služby specifikované v čl. III. odst. 1 těchto VOP a není poskytována žádná záruka.
2. Objednatel, který uzavřel smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit:
a) bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne doručení potvrzení o obdržení přihlášky,
b) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se měla uskutečnit první hodina výuky v jazykovém kurzu, pokud tato výuka nebyla uskutečněna.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení na adresu poskytovatele uvedenou na přihlášce do jazykového kurzu. Odstoupení od smlouvy musí být adresováno řediteli UPLIFT.

XI
Závěrečná ustanovení

1. VOP jsou k dispozici v sídle UPLIFT a na internetových stránkách www.uplift.upol.cz/Obchodni-podminky.html.
2. Vyplněním přihlášky do kurzu objednatel potvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou UPLIFT objednateli, mají přednost VOP.
3. V případě, kdy UPLIFT zasílá objednateli jakékoliv písemné oznámení, bude toto oznámení zasláno na adresu, kterou si objednatel v přihlášce zvolil jako korespondenční adresu. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se objednatel o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení UPLIFT, a to podle toho, co nastane dříve.
4. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
5. Právní vztahy mezi UPLIFT a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Listinná podoba přihlášky včetně potvrzení o jejím obdržení je uložena v sídle UPLIFT, kde je spotřebiteli dostupná, a to i pro případné opravy, vždy po předchozí domluvě.
7. Ust. § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se pro UPLIFT nepoužije, vše v českém jazyce.
8. VOP tvoří nedílnou součást „Přihlášky“, popř. smlouvy, uzavřené mezi účastníky dle čl. II. odst. 1 těchto VOP.
9. VOP jsou účinné od 15. 1. 2014.

© Filozofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2015
tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, Česká republika
Tel: 420 734 261 197

O nás » Kurzy » Překlady » Tlumočení » Soft-skills » Náš tým » Kontakt

Smluvní podmínky   Statut jazykové školy

Filozofická fakulta UPBritish CouncilOSD